Nieuwsgierig naar Bodytec? Bekijk hier onze site.

Algemene voorwaarden

1. Begripsbepalingen

1.1 Opdrachtnemer: Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53901959
1.2  Lidmaatschap: betreft het lidmaatschap om deel te kunnen nemen aan lessen bij Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp. Het lidmaatschap wordt uitgegeven door Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp en betaald door het lid.
1.3   Lid: de natuurlijk persoon die de overeenkomst aangaat met Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp en deelneemt aan de activiteit.
1.4  Activiteit(en): deelnemen aan (sport)trainingen en  voedingsconsulenten/sportvasten kuren.
1.5 Website: www.bodytecnootdorp.nl

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, diensten en activiteiten van Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in de Algemene Voorwaarden is geregeld dient de situatie te worden uitgelegd in het licht van deze algemene voorwaarden. Indien Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp geen strikte naleving van de voorwaarden verlangt heeft dat geen gevolgen voor de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp behoudt zich ten allen tijden het recht voor uitvoering te geven aan de algemene voorwaarden.

3. Uitvoering van de opdracht

Op Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp rust de verplichting de deelnemer zo goed mogelijk te begeleiden gedurende de activiteit(en). Het betreft hier een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp is niet aansprakelijk voor ontstane blessures.
4.2 Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp is niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen.
4.3 Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp is niet aansprakelijk voor schade op de locatie waar de activiteiten plaatsvinden.
4.4 Door de deelnemer veroorzaakte schade aan eigendommen van Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp zullen worden verhaald op de deelnemer.

5. Lidmaatschap

5.1 Een lidmaatschap is van kracht op het moment dat Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp een volledig ingevuld (online) klantenformulier heeft ontvangen en het verschuldigde en van toepassing zijn abonnementsgeld/rittenkaartkosten is voldaan.
5.2 Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp behoudt zich het recht voor het lidmaatschap voor onbepaalde tijd op te schorten indien het lid zich niet houdt aan het gestelde in de algemene voorwaarde.
5.3 Leden kunnen lessen volgen op basis van een 10- en 20-rittenkaart, een losse les of een proefles.
5.3.1 10-en 20-rittenkaarten: een rittenkaart geeft recht op deelname aan 10 of 20 lessen. De rittenkaart is geldig voor een periode van 12 maanden ingaande op de dag van aankoop. Indien niet alle lessen worden gevolgd heeft het lid geen recht op restitutie van de niet gebruikte lessen.
5.3.2 Losse les: dit is een éénmalige les die recht geeft op deelname aan één les.
5.3.3 Proefles: de proefles mag per lid eenmalig aangeschaft worden.

6. Afmelding

Indien de deelnemer niet aan de afgesproken activiteit kan deelnemen dient de deelnemer binnen 24 uur af te melden (online of telefonisch). Bij overmacht kan er van de afmeldingstijd worden afgeweken, Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp beslist hierin.

7. Gezondheid

Door ondertekening van de klantenkaart verklaart de deelnemer gezond te zijn en aan de activiteiten deel te kunnen nemen. Bij afwijkende gezondheidssituaties dienen er aparte afspraken te worden gemaakt tussen de deelnemer en Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp.

8. Betaling en incassokosten

8.1 De tarieven zijn te vinden op de website of kunnen mondeling of per e-mail worden verkregen van de studio. De tarieven worden bepaald door Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp. Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen.  
8.2  Met uitzondering van eventuele wettelijke rechten tot annuleren zullen betalingen voor lessen, abonnementen en rittenkaarten niet worden gerestitueerd en zijn deze niet overdraagbaar aan anderen.
8.3  Een abonnement, rittenkaart en losse les dient voor deelname te zijn voldaan.
8.4  Rittenkaarten, losse lessen en proeflessen kunnen online per IDEAL betaald worden of in de studio door middel van pinbetaling.
8.5  Betaling van de factuur dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp aan te geven wijze. Meerfit/Bodytec Pijnacker-Nootdorp is gerechtigd periodiek te factureren.
Indien de deelnemer niet tijdig tot betaling van de factuur overgaat is de deelnemer zonder ingebrekestelling in verzuim. De deelnemer is vanaf het moment van verzuim wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Indien de deelnemer in gebreke of verzuim is komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de deelnemer.